Expeditie Beagle

Disclaimer

De informatie op expeditiebeagle.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van expeditiebeagle.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De Universiteit Utrecht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op expeditiebeagle.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van de Universiteit Utrecht toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Universiteit Utrecht kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.


Privacy


De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van expeditiebeagle.nl. De Universiteit Utrecht is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan expeditiebeagle.nl worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd.


Copyright


De Universiteit Utrecht behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site mag zonder schriftelijke toestemming van de Universiteit Utrecht openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden of in de klas op scholen is toegestaan. Citeren dient in dat geval te geschieden met bronvermelding.


Aanvaarding


Deze disclaimer is van toepassing - u aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe deze na te leven - indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.


Geen rechten ontlenen aan de website


Hoewel de website met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, staan wij niet in voor de (juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de) informatie op deze website. Er wordt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard. De gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij verplichten ons niet de informatie op de site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Wij garanderen voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren en aanvaarden ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.


Zorgvuldig gebruik en voor eigen risico


Het gebruik van de website brengt ook verantwoordelijkheden mee. U zult zich op de website niet onnodig grievend uitlaten en/of anderszins schade toebrengen aan andere gebruikers van de website en/of de Universiteit Utrecht. Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor uw uitlatingen en u vrijwaart ons tegen claims van derden verband houdende met uw uitlatingen en/of uw gebruik van de (informatie op de) website. Toegang tot en gebruik van de website is voor uw eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website.


Koppelingen naar andere websites


Wij beogen een ruim gebruik van de website. Wij kunnen echter niet voorzien noch bijhouden welk gebruik van de website wordt gemaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor koppelingen naar en de inhoud van andere websites waarnaar wordt gelinked en/of verwezen, ook niet indien deze websites het logo van de Universiteit Utrecht bevatten. Ten overvloede wijzen wij u erop dat (de inhoud van) deze websites niet zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventueel geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.